Talar allmänläkare och migränpatienter samma språk?


Nu är det bekräftat ! Det finns ibland kommunikationsproblem mellan allmänläkare och migränpatienter som kan leda till otillräcklig (ej fullvärdig) migränbehandling för individens behov. Det gjordes nyligen en undersökning av 429 patienter och 185 läkare i England.

Resultatet var följande: 52% av patienterna och 64% av allmänläkarna kände att patienterna hade svårigheter att tala om den exakta beskrivningen av migränproblematiken. Det kan finnas flera orsaker till detta. -Det finns inte någon definitiv test för migrän.Det är ett mycket individuellt och varierande tillstånd, med många olika symtom. Många patienter kanske inte berätta om alla symtomen, som skulle hjälpa läkaren att göra en riktig bedömning och en korrekt diagnos.-Smärta är en mycket individuell upplevelse.

En patient kan tex beskriva smärta som " det är fruktansvärt", "jag vill bara dö" när doktorn egentligen behöver veta var smärtan sitter och om det tex "dunkar-svider-trycker-pulserar, hur det började o.s.v.."-Patienterna brukar vanligtvis besöka läkare mellan attackerna och har ofta svårt att beskriva symtomen vid dessa tillfällen.-Känslomässiga faktorer spelar en roll - många talföra människor har svårigheter att beskriva sin migrän fast de kan ge förklaringar om sina övriga medicinska problem.

71% av patienterna och 81% av läkarna säger att de behöver behöver mera än en besökstid för att kunna etablera en bättre bild av patientens migrän. Detta svar kanske tyder på att både patienter och läkare inte har förstått varandra vid det första besöket. Siffrorna visar mycket klart att migrän ska behandlas och tas på allvar och att besökstiden skall ägnas migränproblematiken helt och hållet, och inte som en sekundär sjukdom till ett annat sjukdomstillstånd. Av de 306 patienter som ansåg att mera än ett läkarbesök var nödvändigt före läkaren hade insikt om deras migrän, behövde 57% upp till 5 besök, 16% mellan 6 -10 och 19% fler än 10 besök. Migrän är inte en "snabb-botad åkomma" -

MPCA (Migraine In Primary Care Advisers) har kommit fram till att 3-5 besök är nödvändigt så att läkaren får en större förståelse av individens migrän. En del patienter kan i början förvänta sig omedelbart resultat. Doktorn ska mot patienten vara ärlig och öppen, förklara de svårigheter som finns och de olika behandlingsmetoder som kanske måste prövas. Patienten ska uppmuntras till återbesök och på sikt kunna "skräddarsy" behandlingen.

Antalet läkarbesök som behövs kan ibland sträcka sig över flera månader som kan kännas svårt för patienter som har svåra migränattacker.

För de patienter som behöver fler än 10 läkarbesök kan detta ta upp till ibland över ett år. Detta är helt oacceptabelt. Det är just därför det bör finnas bättre kommunikationsmöjligheter. Både patienter och allmänläkare blev tillfrågade vad de tyckte var mest frustrerande under "besökstiden". 66% av läkarna hade för lite tid. Detta upplevdes av bara 9% av patienterna. 55% av läkarna behövde mer ingående information från sina patienter ; de kanske behöver lära sig att ställa de rätta frågorna för att få denna information. 29% av läkarna säger att orealistiska förväntningar från patienterna är ett problem. Medicinsk forskning kan göra hjärttransplantationer och bota cancer - varför kan de inte göra någonting för migrän ?

Det är tyvärr inte så enkelt - och läkare måste kunna förklara komplexiteten angående migrän och tala om att det inte går att bota och att det kan ta tid att få migrän under kontroll. 19 % av läkarna tror inte att patienterna förstår vad de blir tillsagda. De försöker ofta förklara saker genom att använda enklare ord. Det är svårt för patienten att förstå allting under ett samtal. Då underlättar det om patienten kan få ta med sig informationsmaterial hem eller att de föreslås att ta kontakt med MAA (Migraine Action Association). Patienternas brist på förståelse och intresse tar sig ofta uttryck i liknande kommentar: " Blir tillsagd att ta paracetamol", "Han började skriva receptet innan jag ens hade satt mig.", "avfärdardet som ett kvinnoproblem", Han säger till mig att gå till apoteket och köpa fler receptfria smärtstillande , ändå har jag sagt till honom att jag provat ett flertal olika som inte har hjälpt."Patienter blev tillfrågade hur deras läkare bäst kan hjälpa dem och responsen blev följande:- Förklara i detalj de olika behandlingsmetoderna 82%- Ha en bättre förståelse om hur migränen förstör patientens liv 79%- Få en besökstid om migränen fortfarande är besvärlig 76%-Få information så att man kan förstå sitt tillstånd bättre 67%- Få hjälp att välja behandling 67%- Få skriftlig information 66%- Komma överens om en behandlingsplan innan man lämnar vårdcentralen 60%- Läkare bör lyssna på vad patientens egna förslag angående sin behandling 58%- Fåinformation om patientföreningar 55%- Läkaren borde vara mersympatisk 40% Patienterna vill ha mer information samt en förstående läkare som informerar om de olika behandlingsformerna och som kan förklara dessa. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig i beslutsprocessen.

De vill inte ha någon "Här - pröva detta"-attityd. Allmänläkarna var tillfrågade hur migränpatienterna bäst skulle kunna hjälpa dem och deras svar var följande:- För dagbok 90%-Anteckna alla behandlingar man har prövat 85%- Ge tydlig beskrivning av symtomen man upplever 81%- Ge klara exemel på hur migrän har förändrat livet 79%- Tala om ifall migrän fortsätter att vara ett problem 76%- Prova receptfria preparatat innan läkarbesök66%- Ha en klar uppfattning av vad de förväntar sig av läkaren 56%- Ha en klar uppfattning av hur de själva vill hantera sin migrän 43 % Allmänläkare vill ha mer information - konkreta fakta om din migrän ( patienter är olika ) 90 % av läkarna underströk vikten av att föra dagbok, det kan ibland ge ett mönster av attackerna.

Det som var intressant var att 76% av både läkare och patienter ansåg vikten av flera läkarbesök - olyckligtvis varken läkare eller patienter utryckte detta önskemål till varandra. Patienten vill känna sig välkommen/tillåten att återkomma för läkarbesök om deras migrän fortfarande är ett problem utan att behöva känna sig dum och besvärande.

De vill att läkaren ska förstå att migrän är ett allvarligt problem som kräver fortsatt uppmärksamhet. Läkarna vill att patienter skall komma tillbaka och berätta om migränen fortsätter att vara ett problem så de kan överväga situationen och föreslå andra behandlingsformer.

Båda parter var tillfrågade vad endera parten kunde göra för att förbättra kommunikationproblemen. Övervägande svar från patienterna var att läkarna skulle lyssna till dem och ge mera support och förståelse. Läkarna vill att patienterna ger mera faktainformation så att de kan ge patienten en riktig behandling.

(Fritt översatt från engelska av Angela Glad 99 10 26 with permisson from MIGRAINE ACTION ASSOCIATION)